• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Definities.

 
 1. Abstracta: onderdeel van R en O Q-Products B.V. Gevestigd te Venhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69067058.
 2. Klant: een natuurlijk- of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Abstracta.
 3. Consument: een Klant als bedoeld in artikel 1.2, die niet handelt voor in de uitoefening van beroep of bedrijf
 4. Website van Abstracta: de website van Abstracta. Onder meer te bereiken via www.Abstracta stelling.nl.
 5. Producten: de meest omvattende definitie van een goed of zaak.
 6. Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de Klant via een door Abstracta georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten bij Abstracta en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een Consument om na ontvangst van de door hem bestelde Product(en), binnen de bedenktijd terug te sturen aan Abstracta en het aankoopbedrag terug te krijgen.


Artikel 2: Algemene bepalingen.

 
 1. Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Klant, zijn van overeenkomstige toepassing op een Consument, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten (op afstand) van Abstracta die strekken tot de verkoop van Producten.
 3. De eventueel door klant gehanteerde inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Abstracta.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 5. In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.
 6. De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Abstracta op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Abstracta kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Abstracta is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

 

Artikel 3: Aanbiedingen.

 

 1. Bij de op de website van Abstracta aangeboden Producten worden Productspecificaties vermeld alsmede de prijs in Euro’s van het product zowel exclusief als inclusief BTW. Verzendkosten worden voor of tijdens het tot stand komen van de overeenkomst weergegeven.
 2. De op de website van Abstracta aangeboden Producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden Product.
 3. Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Abstracta op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Klant. De Consument behoudt te allen tijde zijn recht op zijn Herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.1.
 4. Abstracta verschaft de Klant informatie over de verwachte levertijd van het Product, deze termijn is slechts indicatief.
 5. Eventuele verschuldigde invoerrechten die verschuldigd zijn, zijn te allen tijde voor rekening van de Klant.

  
Artikel 4: Tot stand komen van een overeenkomst.

 
 1. Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant een door Abstracta uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Abstracta akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
 2. Een overeenkomst komt ook tot stand indien Abstracta aanvangt met de levering van Producten aan de Klant nadat een Klant een bestelling heeft geplaatst via de Website van Abstracta.
 3. Het staat Abstracta altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een Klant aanvaard aanbod. Indien de Klant al een betaling heeft verricht aan Abstracta zal Abstracta dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken aan de Klant.


Artikel 5: Levering.

 
 1. Na het tot stand komen van een overeenkomst zal Abstracta de bestelde Producten zo spoedig mogelijk aanbieden voor transport. De kosten van het transport worden tijdens het tot stand komen van een overeenkomst aangegeven.
 2. Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Abstracta en de Klant worden de door Klant bestelde Producten zo spoedig mogelijk geleverd door Abstracta.
 3. Indien Abstracta niet in staat is om het door een Consument bestelde Product binnen dertig (30) dagen te leveren, mag een Consument de overeenkomst ontbinden.


Artikel 6: Retournering van Producten.

 
 1. Een Consument heeft na ontvangst van de bestelde Producten veertien (14) dagen tijd, op grond van zijn Herroepingsrecht, om het bestelde Product, zonder opgaaf van redenen aan Abstracta retour te zenden.
 2. Abstracta zal na ontvangst van het Product de factuurwaarde van het Product binnen dertig (30) dagen terug boeken naar de Consument.
 3. Indien een Consument zijn Herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de verzending en de verzendkosten voor rekening van de Consument.
 4. De Consument dient vanaf het moment van ontvangst van de Producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het Product en/of verpakkingen te voorkomen.
 5. Beschadigde Producten zullen nimmer worden teruggenomen door Abstracta.
 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Producten die naar persoonlijke voorkeur van de Klant vervaardigd worden.
 7. Een Consument kan zijn herroepingsrecht eveneens niet ten gelding brengen indien het bestelde Product onder de uitzonderingen valt van artikel 7:46d lid 4 BW.


Artikel 7: Garantie.

 
 1. De Klant dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige Producten dient de Klant direct na ontdekking aan Abstracta te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen.
 2. Voor door Abstracta geleverde producten geldt een garantietermijn van 1 jaar.
 3. Indien klachten over producten gegrond worden verklaard door Abstracta wordt de Klant reparatie, een vervangend Product of restitutie van de factuurwaarde van het Product aangeboden.
 4. De Klant heeft geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een Product is ontstaan door toedoen van de Klant.


Artikel 8: Prijs & Betaling.

 
 1. Bij de op de website van Abstracta aangeboden Producten worden Productspecificaties vermeld, alsmede de prijs van het product in euro's zowel exclusief als inclusief BTW. Verzendkosten worden voor of tijdens het tot stand komen van de overeenkomst weergegeven.
 2. Betaling dient te geschieden tijdens het tot stand komen een Overeenkomst via de op de Website aangeboden betaalmethode, middels (voorafgaande) overschrijving op de rekening van Abstracta of middels een betaling achteraf op de rekening van Abstracta indien Abstracta zijn goedkeuring heeft gegeven.
 3. Bij niet of niet tijdige betaling door Klant is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 4. Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Abstracta als gevolg van de niet nakoming door de Klant van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.
 5. In geval van niet tijdige betaling is Abstracta bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 6. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Klant direct aan Abstracta gemeld te worden, waarna Abstracta het bedrag zal corrigeren.
 7. Onjuistheden in de facturatie ontslaan de Klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

 

Artikel 9: Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom.

 

 1. De door Abstracta geleverde Producten blijven eigendom van Abstracta tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de met Abstracta gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De Klant mag Producten, voordat de eigendom is overgegaan, niet belasten, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 2. In geval Abstracta een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Abstracta vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 3. De inhoud van de website van Abstracta, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Abstracta en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Abstracta.

 

Artikel 10: Overmacht.

 

 1. Abstracta is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Abstracta kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Klant als Abstracta gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.


Artikel 11: Aansprakelijkheid

 

 1. Indien Abstracta aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Abstracta is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
 2. Abstracta is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaande redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Abstracta aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Abstracta toegerekend kunnen worden.
 3. De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 4. Abstracta sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Abstracta geleverde Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Abstracta, zijn directie en/of (leidinggevend) personeel.
 5. Abstracta is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen.

 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Abstracta partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De Klant en Abstracta zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij van regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de rechter in Alkmaar gerechtigd kennis te nemen van geschillen tussen Abstracta en de Klant.